Abe Tjallings (IVd)

Geboortedatum: 
30 september 1688
Geboorteplaats: 
Tjerkgaast
Sterfplaats: 
Onbekend (waarschijnlijk Langweer)

Abe Tjallings (IVd) is de zoon van Tjalling Siebouts en Bieuwke Oeges. Van beroep is hij visser. Abe wordt al vroeg wees: in 1694 worden hem en zijn broers twee voogden toegewezen. In 1704 krijgt Abe een nieuwe voogd toegewezen: Boucke Jelles, aangehuwde neef van vaderszijde. In de Weesboeken lezen we daarover:

Rekening, bewijs en reliqua  van Tiallingh Hanses, huisman  te
St. Nicolaasga en Jetse Eyses, huisman te Tjerkgaast, als curatoren over de nagelaten weeskinderen van wijlen Beeuw Oeges bij wijlen Tiallingh Sybolts, in leven op Tjerkgaast, van de administratie sedert hun autorisatie op 18 april 1694. Opgenomen door Sibolt en Oege Tjallinghs, twee oudste wezen, nu meerderjarig en door Boucke Jelles, schuitvoerder op Langweer, curator ad hun actum  over Abe Tiallinghs, de jongste wees.
Opm.: 1. de wezen zijn erfgenaam van hun neef Elert Jenties;
2. er is een huis te Idskenhuizen verkocht;
3. Tiallingh Sybolts was meijer op Hycke Marsema’s plaats op Tjerkgaast;
4. Nanne Oeges beurt kostenpenningen en Eeuwe Oeges had geld van wijlen echtelieden geleend.

In de marge staat aangetekend: 1 juni 1714: Abe Tjallings, meerderjarig, ontslaat zijn curatoren.

Abe trouwt op 6 januari 1715 in Langweer met Rikstje Rinnerts. Ze krijgen drie kinderen. Bij de volkstelling van 1744 blijken er nog twee in leven. Abe en Rikstje wonen in de Buren te Langweer. De toegezegde belasting is £ 2:0:0. In de Quotisatiekohieren van 1749 wordt Abe beschreven als sober visser. Het gezin bestaat uit drie volwassenen en woont nog steeds in Langweer. Abe wordt aangeslagen voor £ 12:1:-.