Schuldbekentenis Siebout Abes (1649)

Siebout Abes is de stamvader van de 2e generatie van de familie Brandsma. Hij leeft zo ongeveer tussen 1600 en 1660/1670. Siebout is boer in Langweer. Het tekstfragment is een schuldbekentenis van 13 februari 1649. De tekst luidt als volgt:

Sijbolt Abeszn.  ende Rinscke Jellesdr., echtelieden woonende op Langweer, bekennen mits deesen (...) schuldieg te wesen aen Douwe Ottes ende Jetse Wijbes, als diaconen der Gereformeerde Gemeinte Jesu Christi in Langweer cum annexis de somma van vijftich caroli gulden (...) twintich (...) het stuck hercoomende van ontfangene penningen, bij mij Sijbolt Abes als diacon gecollecteert, ende in mijn laetste rekeninge gedaen op den 5e martij anni (...), met consent ende (...) van den kerkenraet behouden, op mijn gedane versouck ende begeerte.

Siebout en Rintske beloven het geld terug te betalen op 1 mei 1649.
De rente bedraagt 50 stuivers. Mogelijk hadden Siebout en Rintske het geld nodig, omdat de jaren 1648 (nat jaar), 1649 (droogte) en 1650 (natte zomer) opeenvolgende jaren van grote problemen voor de boeren waren.