It Brânlân

Kaart landerijen rond Doniaga (18e eeuw) 3

Gedeelte van een handgetekende kaart van de landerijen rond Doniaga. Eigenaar Ellart Hanses heeft boerderij en grond in 1765 verhuurd aan Schelte Abes. Ten noorden ervan 'It Brânlân' met daarop de 'Brânlânsmole' (zie onderstaand fragment).

De molen bestond in ieder geval al rond 1750 en is waarschijnlijk omstreeks 1813 vervangen  door een nieuwe, grotere molen. Later is ook deze afgebroken.

Koninklijke Bibliotheek neemt It Brânlân in collectie op

De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft een exemplaar van It Brânlân; Grond onder de geschiedenis van de familie Brandsma uit Doniawerstal (1575 - 2007) opgenomen in de Nederlandse Bibliografie. Het boek wordt bovendien bewaard in het Depot van Nederlandse Publicaties. Het Depot is een unieke collectie die beoogt alle in Nederland uitgegeven publicaties zoals boeken, kranten, tijdschriften, proefschriften, leermiddelen, cartografisch materiaal, jaarboeken, rapporten en brochures op één centraal punt bijeen te brengen.

Akte van naamaanneming (1811)

Op 18 augustus 1811 vaardigt Keizer Napoleon een decreet uit dat onderdanen die nog geen familienaam voeren, verplicht zijn er één aan te nemen. In het westen van het land is dat al langere tijd gebruik, maar in grote delen van Noord- en Oost-Nederland voeren velen nog het patroniem (= vadersnaam). Zo ook mijn voorvader Hendrik Scheltes. Zijn naam is Hendrik, hij is de zoon van Schelte.

Inhoud syndiceren