Abe Jelles

Volkstelling Doniawerstal 1744 (1)

De volkstelling van 1744 heet eigenlijk Omschrijvinge van familiën. Deze telling werd gehouden om te onderzoeken hoeveel de ingezetenen vrijwillig wensten op te brengen in ruil voor afschaffing van de havenpachten (een serie verbruiksbelastingen. In de lijsten staan de namen van de gezinshoofden, de grootte van het gezin en het aangeboden bedrag.

Mensen die niets aanboden, werden onderscheiden in drie categorieën: vermogend (wel in staat, maar onwillig), insolvent (niet in staat) en gealimenteerd (armlastig).

Nalatenschap Aafke Scheltes 2 (1731)

Hadden Abe Jelles en zijn zuster Eelk bij de verdeling van de erfenis van hun vader Jelle ruzie, bij de verdeling van de erfenis na het overlijden van hun moeder Aafke Scheltes is het niet veel anders. Uit stukken van het Nedergerecht Doniawerstal blijkt dat ze hun geschil uiteindelijk bijleggen:

Nalatenschap Aafke Scheltes 1 (1731)

Hadden Abe Jelles en zijn zuster Eelk bij de verdeling van de erfenis van hun vader Jelle ruzie, bij de verdeling van de erfenis na het overlijden van hun moeder Aafke Scheltes is het niet veel anders. Uit stukken van het Nedergerecht Doniawerstal blijkt dat ze hun geschil uiteindelijk bijleggen:

Huwelijksaankondiging Abe Jelles en Pietje Tjepkes (1726)

Abe Jelles eerste huwelijk was in 1720 met Joukje Romkes. Na haar overlijden hertrouwt Abe in 1726 met Pietje Tjepkes. Bijgaand een fragment uit het trouwregister van de hervormde gemeente van Goïngarijp en Broek.

Huwelijksaankondiging Abe Jelles en Joukje Romkes (1720)

Fragment uit het trouwregister van de hervormde gemeente van Langweer (DTB 214) met daarin de aankondiging van het huwelijk van Abe Jelles (23 jaar) en Joukje Romkes (20 jaar). Joukje is de dochter van Romke Idses, die belastingontvanger in Doniaga was, en Siebrichje Piekes. Joukjes beide ouders zijn al overleden als zij nog maar 15 jaar is. Haar oom Sake Piekes wordt dan als haar voogd aangesteld.

Bron: Tresoar

Inhoud syndiceren