Sloten, Lemsterpoort met huis van Abe Scheltes Brantsma

Op deze ansichtkaart uit de jaren 60 van de vorige eeuw staat de Lemsterpoort in Sloten afgebeeld. In de verte het huis van Abe Scheltes Brantsma, dat aan de overkant van de gracht net buiten de stad lag. Abe heeft het waarschijnlijk in 1810 gekocht. Dat is het jaar waarin hij als lidmaat staat genoteerd van de hervormde gemeente van Sloten.

Abe woont er niet lang. In mei 1812 trekt hij in bij Margje Feijes, de weduwe van Wybe Jans, waarmee hij op 17 juni 1813 in het huwelijk treedt. Op 4 juli 1813 verkoopt hij het huis via notaris J. Ruardi voor 1050 Franken (ongeveer 500 Caroli guldens) aan Baukjen Baukes Visser. In de notariële akte wordt het huis als volgt omschreven:

(...) zeekere Huisinge en Schuurtje met Hieminge (= heem, erf), Hovinge (= boomgaard), en Tuin cum omnibus annexis (= met alle toebehoren), staande en geleegen aan de Zuidkant over 's Stads Gragt, en ten oosten aan de Vaart, en Boom, zijnde ten Westen en Zuiden met een sloot omheind, van ouds de Polle genaamd, gequoteerd met No. 137

Het huis is inmiddels afgebroken.